Partnerstwo Sieć Inicjatyw Senioralnych to dobrowolne i nieformalne zrzeszenie stowarzyszeń senioralnych i działających na rzecz osób starszych oraz nieformalnych grup seniorów. Partnerstwo powstało w 2017 r. w wyniku realizacji projektu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W czasie spotkań animacyjnych członkowie partnerstwa wypracowali misję swojego działania.

Naszą misją jest efektywna współpraca w realizacji swoich pasji i osiąganiu wspólnych celów oraz uzyskiwaniu wsparcia z zewnątrz na realizację własnych inicjatyw społecznych dla poprawy jakości życia seniorów i zwiększania zakresu świadczonych dla nich usług.

Partnerstwo zdefiniowało również strategiczne cele działania:

 1. Stworzenie Centrum Animacji i Informacji Senioralnej w powiecie żyrardowskim
 2. Nawiązanie trwałych relacji z lokalnymi samorządami terytorialnymi
 3. Nawiązanie współpracy z przedstawicielami biznesu

Partnerstwo realizuje swoje cele w oparciu o poniższe zasady:

 1. dialog i konsultacje pomiędzy Partnerami w celu wypracowania wspólnej wizji działania,
 2. wykorzystanie potencjału, wiedzy fachowej, umiejętności i doświadczenia Partnerów,
 3. tworzenie skutecznej i sprawnej komunikacji dla koordynacji działań,
 4. otwartość i elastyczność w poszukiwaniu rozstrzygnięć dla rozwijania poczucia koleżeństwa, wspólnoty oraz współodpowiedzialności
 5. lojalność rozumiana jako bycie ze sobą na dobre i na złe,
 6. zrozumienie dla siebie nawzajem,
 7. nie mówienie o nieobecnych,
 8. nie narzucanie swojej woli innym,
 9. rozwijanie swoich umiejętności,
 10. pomaganie i wspieranie siebie nawzajem,
 11. nie oskarżanie.

Członkami Partnerstwa Sieć Inicjatyw Senioralnych są:

Chcesz dołączyć do naszego Partnerstwa wypełnij poniższe dokumenty i prześlij do koordynatorów. Dane znajdziesz w zakładce Kontakt.